Sociocultural and Philological Paradigms of Contemporary Linguistic Education

Authors

Olena Panchenko (ed)
Oles Honchar Dnipro National University

Keywords:

language education, sociocultural aspect, philological aspect, linguistic aspect, literary aspect, translation

Synopsis

The paper presents the results of the research work of the Department of Translation and Linguistic Training of Foreigners of Oles Honchar Dnipro National University. The first chapter of the collective monograph deals with the socio-cultural aspect of the department scientific topic. In particular, the attention is paid to Ukrainian verbal and ethical means of communication, which is a relevant problem for foreign students; the focus of the study is on cultural and pragmatic aspects in linguistic facts study; the impact of homonymy on the communicative process and the impact of Internet technologies on the foreign language competence of higher education students are considered. In the second chapter, the attention is focused on the philological paradigm of language education. The researchers emphasize the importance of such linguistic aspects as phonetics and grammar and suggest modern methods of teaching them. Such a topical issue of English word formation as the modeling of words with the suffix -ment is considered. Classical and modern aspects of translation theory are regarded on the basis of translations of works by Charles Dickens and screen adaptation of a literary work as a special type of intersemiotic translation.

The scientific research can be interesting for specialists in the field of philology, translators and all readers who understand the beauty of philology.

Chapters

 • 1.1. Teaching foreign students Ukrainian verbal ethical ways of communication
  Iryna Muliar
 • 1.2. Cultural and pragmatic aspects of learning linguistic facts
  Tetyana Klymenko
 • 1.3. Homonymy influence on communication process
 • 1.4. Formation of foreign language competences by means of Іnternet technologies
  Iryna Suima
 • 2.1. Learning the phonetic aspect of English of the first-year students
  Olha Novikova
 • 2.2. Peculiarities of teaching phonetics and phonology at all the stages of teaching English as a foreign language
  Maryna Votintseva
 • 2.3. Grammar competence formation of students of translation
  Kateryna Shevchyk
 • 2.4. Modelling verb rows with the suffix -ment
  Olena Dotsenko
 • 2.5. Artistic work film adaptation as a special type of intersemiotic translation
  Hanna Khutorna
 • 2.6. Charles Dickens’ works in teaching students of translation
  Olena Panchenko

Author Biographies

Olena Panchenko, Oles Honchar Dnipro National University

Full Professor, Head of the department

Maryna Votintseva, Oles Honchar Dnipro National University

 Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor

Olena Dotsenko, Oles Honchar Dnipro National University

Post-graduate student

Tetyana Klymenko, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor

Iryna Muliar, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor

Olha Novikova, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor

Iryna Suima, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor

Hanna Khutorna, Oles Honchar Dnipro National University

Post-graduate student

Kateryna Shevchyk, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor

Олена Василівна Шкурко, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor

References

Chapter 1.1.

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ за заг. ред. Олександри Сербенської: навч. посібн. Львів: Апріорі, 2019. 304 с.

Білоус М.П. Мовленнєвий етикет українського народу. Мова і духовність нації: тези доп. регіон. наук. конф. Львів, 1989. С. 99.

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. Київ: Рідна мова, 1998. 432 с.

Вальченко І.В. Ласкаво просимо! : навч. посібник української мови для іноземних студентів : у 2-х ч. Харків: ХНАМГ, 2011. Частина 1. 386 с.

Выготский Л.С. Мышление и речь. М. : Лабиринт, 1999. 351 с.

Волкотруб Г. Мовний етикет як складова формування комунікативної компетентності студентів-іноземців. Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян: ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. 18 квітня 2019 р.: тези доп. Київ: Вид-во НАУ, 2019. С. 66-69.

Гриценко О. Формування комунікативної компетентності засобами українського мовного етикету у студентів-іноземців англомовної форми навчання. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2017. Випуск 13. С. 50–56.

Дерба С.М., Любчевська-Сокур В.О. Мовленнєвий етикет у професійному розвитку іноземних студентів (реактивної культурної групи). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13 (81). С. 274–278.

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО». 2004. 480с.

Лисенко Н.О., Кривко Р.М., Світлична Є.І., Цапко Т.П. Українська мова для іноземних студентів. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 240 с.

Муляр І. В. Усномовні завдання на практичних заняттях з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. Харків: ХНАДУ, 2021. С. 112-114.

Муляр І.В. Формування навичок мовного етикету під час навчання української мови як іноземної. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, Харків, 24.02. 2022 р. Харків: ХНАДУ, 2022. С. 95-97.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 291 с.

Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет //Урок української. 2001. №3. С.14 -15.

Сучасна українська літературна мова / Шевчук О.С., Познанська В.Д., Омельченко З.Л. та ін. Донецьк: ДонНУ, 2007. 142 с.

Українська мова для іноземців. Рівень А 1: навчальний посібник / Голованенко Є. О., Дегтярьова Т.О., Дядченко Г.В., та ін.; за заг. ред. Т. О. Дегтярьової. Суми: Університетська книга, 2021. 279 с.

Chapter 1.2.

Академічний тлумачний словник (1970 ‒ 1980) Словник української мови: в 11 томах. Том 4, 1973. С. 118. Електронний ресурс. Режим доступу : http://sum.in.ua/s/kateghorija#:~:text.

Андреева В. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы : энциклопедия символов, знаков, эмблем. В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. М. : АСТ, 2006. 624 с.

Біскуб І.П. Лінгвістична категоризація: від Аристотеля до imal (isolating-monocategorial-associational language..). ІП Біскуб. Studia Philologica, 2014. Електронний ресурс. Режим доступу : https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=ru&cluster=15890175227170076678

Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови. Електронний ресурс. Режим доступу: https://1531.slovaronline.com/64728-КАТЕГОРІЯ.

Галимова Е. Образ света в русской поэтической картине мира. Электронный ресурс. Режим доступа : http://www.hqlib.ru/st.php?n=4.

Горпинич В.О. Морфологія української мови. Підручник. Київ : Видавничий центр "Академія". 2004.

Григорьева Т. В. Семантическая интерпретация концептов «Свет» и «Тьма» в русском языке : дис. ... канд. фил. наук : 10.02.01. Уфа, 2004. 253 с.

Гусейнова Г. М. Концепты «свет» и «цвет» в художественной картине мира Ю. П. Казакова : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Махачкала, 2009. 160 с.

Добош O., Сабан O. Архетипні символи «СВІТЛО» та «ТЕМРЯВА» саги про «Брекзит». Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологія», 2021. 11(79). С. 120–123.

Електронний підручник з сучасної української мови. Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.linguist. univ .kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/alf.htm#:~:text=tantum.

Загнітко Анатолій Панасович Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. Електронний ресурс. Режим доступу : http://litmisto.org.ua/?p=543.

Когнітивні аспекти лінгвістики : курс лекцій [для студентів ОКР «Магістр», ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Мова та література (новогрецька)»]. Укладач Кобиленко Н.К., ст.викл. кафедри грецької філології. Маріуполь : МДУ. 2013. 57 с. Електронний ресурс. Режим доступу : https://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream /123456789/2089/1/kl_kognityvni_aspekty.pdf.

Колшанский Г В. Контекстная семантика. М. : Издательство ЛКИ, 2007. 152 с. (Лингвистическое наследие ХХ века).

Мишенькина Е. В. Национально-специфическая характеристика концепта «свет-цвет» в русской и английской лингвокультурной картине мира : автореферат дисс. ... кандидата филологических наук : спец. 10.02.19 «Русский язык». Ярославль, 2006. 22 c.

Полежаева Ж. Ю. Идея света в русской языковой картине мира (на материале глагольной лексики) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : спец. 10.02.01 «Русский язык». Кемерово, 2008. 20 с.

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М. : Академический Проект, 2004. 992 с.

Словник іншомовних слів І. Мельничука. Електронний ресурс. Режим доступу : https://126.slovaronline.com/7452-КАТЕГОРІЯ.

Універсальний словник-енциклопедія. Електронний ресурс. Режим доступу : https://1684.slovaronline.com/14470-категорія.

Chapter 1.3.

Вотинцева М. Л., Шкурко О. В. Влияние семантической и синтаксической омонимии на процесс восприятия речи. Factors of cross- and intercultural communication in the higher educational process of Ukraine: collective monograph /edited by authors/. Riga, Latvia : “Baltija Publishing“, 2021. C. 43-60.

Гвоздев А. Н. Об одной проблеме стилистики. Очерки по стилистике русского языка. М. : КомКнига, 2009. 408 с.

Загнітко А. Сучасний лінгвістичний словник. Вінниця : ТВОРИ, 2020. 920 с.

Малаховский Л. В. Теория лексической и грамматической омонимии. Л. : Наука, 1990. 240 с.

Мучник Б. С. Человек и текст: Основы культуры речи. М.: Наука, 1985. 256 с.

Попова І. Синтаксична омонімія як похідна від синтаксичного зв’язку. Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. Дніпропетровськ : ТОВ "Роял Принт", 2015. С. 91-100.

Пукаляк М. В. Омонімія в дієслівних комбінаціях. Нова філологія. 2021. № 82. С. 235-239.

Шипнівська О. О. Визначення синтаксично неоднозначних конструкцій в україномовному тексті. Мовознвство. 2013. № 4. С. 67-76.

Шкурко О. В. Види лінгвістичного аналізу тексту: навчальний посібник. Дніпро: університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 120 с.

Chapter 1.4.

Ванівська О. М. Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищій школі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. Випуск 1 (38). С. 71–75.

Жук Ю. О. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі. Київ : Педагогічна думка, 2012. 128 с.

Корольський В. В. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання. Кривий Ріг. Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009. 325 с.

Ніколаєв С. Ю. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладення, оцінювання. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: метод. Київ : А.П.Н., 2002. 87 c.

Nergiz Kern. Technology-integrated English for Specific Purposes lessons: real-life language, tasks, and tools for professionals. Innovations in learning technologies for English language teaching. New York, 2013. P. 156-173.

Ruxana Hossain Parvin, Shaikh Flint Salam. The Effectiveness of Using Technology in English Language Classrooms in Government Primary Schools in Bangladesh. Forum for International Research in Education. New York, 2015. Vol. 2 Article 5. P. 241-279

Chapter 2.1.

Божок Н. О. Соціокультурна компетенція при вивченні іноземної мови. Наука і практика. Кіровоград, 2008. С. 49-51.

Бориско Н. Ф. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції. Іноземні мови: наук.-метод, журнал. Суми, 2011. №. С. 3-14.

Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні іноземної мови: URL: https://knowledge.allbest.ru/pedagogics /3c0b65625a3bc68b4c43b88521206d36_0.html

Галиця І. О. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів. 2011. № 1. С. 104-107.

Гришкова Р. О. Сучасний підручник іноземної мови як засіб міжкультурного спілкування. Наук. пр. Миколаївського держ. гуманітарного ун-ту ім. Петра Могили. Миколаїв: 2003. № 15. С. 165-169.

Гуріна Т. М. Комп’ютерна підтримка країнознавчого компонента курсу англійської мови. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2009. № 5. С. 95-101.

Кузнецова О. О. Психологічні особливості словесно-понятійного мислення студентів іноземною мовою. Нові технології навчання: наук.-метод, зб. Kиїв, 2001. Вип. 29. С. 141-146.

Tongue Twisters. URL: https://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation

Chapter 2.2.

Валігура О. P. Фонетична інтерференція англійському мовленні українських білінгвів : монографія Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 288 с.

Вишневський О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. К.: Освіта, 1989. 224 с.

Гончаренко О.М. Навчання фонетичного матеріалу Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu (дата звернення: 19.02.2023)

Захарова Ю. М. Інтонаційна організація сучасного англійського мовлення : навч. посібник / за ред. А. Д. Бєлової. К. : Вид-во НА СБ України, 2004. 84 с.

Калита А. А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлення. К. : Вид. центр КНЛУ, 2001. 351 c.

Колесник О.С., Гаращук Л. А., Гаращук К. В. Теоретична фонетика англійської мови : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015. 226с.

Красовська І. В. Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлення англійських висловлень на позначення позитивних емоцій (експериментально фонетичне дослідження) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец 10.02.04 «Германські мови». К., 2009. 20 с.

Левицький А. Е., Гаращук Л. А. Поглиблений курс теоретичної фонетики англійської мови. Вінниця : ПП Фоліант, 2005. 71 с.

Лисичкіна І. О. Просодична організація англомовного дискурсу реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі британської телевізійної реклами) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» К., 2005. 19 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / Колектив авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2002. 327 с.

Паращук В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови : навч. посіб. для студ. ф-тів ін. мов. Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. 240 с.

How to pronounce British towns and cities. Режим доступу: https: //www.engvid.com/how-to-pronounce-british-towns-cities/ (дата звернення: 20.02.2023)

Online etymology dictionary. Режим доступу: https://www.etymonline.com/word/laugh?ref=etymonline_crossreference (дата звернення: 24.02.2023)

Chapter 2.3.

Дєньгаєва С. В. Педагогічні медіатехнології у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови: навч. мет. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2013. 122 с.

Канюк О. А. Когнітивно-комунікативний підхід у методиці викладання іноземної мови. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2019. Вип. 17. С. 231-239.

Канюк О. Л. До питання формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 27. 14 с.

Карпова О. О. Сучасні підходи до викладання іноземної мови професійного спрямування. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2021. Вип. 47. С. 179-183.

Король С. В. Екскурс в історію розвитку основних методів навчання іноземних мов. Хмельницький: Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 4. С. 17-24.

Плотніков Є. О. Індукція та дедукція як методи форумвання іншомовної рецептивної граматичної компетенції майбутніх учителів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2011. Вип. 29. С. 162-166.

Соколова С. В. Методика формування граматичної компетенції з української мови як іноземної: навчально-методичний посібник. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. 122 с.

Стеченко Т. О. Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів: дис. канд. пед. наук:13.00.02. Київ, 2004. 200 с.

Царик О. О. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної. Гірська школа українських Карпат. Сер. Пед. науки. 2019. Вип. 20. С. 28-33.

Budach, G. From language choice to mode choice: How artefacts impact on language use and meaning making in a bilingual classroom. Language and Education. 2013. Vol 27, No 4. P. 329-420. doi: 10.1080/09500782.2013.788188.

Cook, V. Multilingual Universal Grammar as the norm : збірн. наук. пр. / Third Language acquisition and Universal Grammar. Bristol: Multilingual Matters, 2009. P.55-70.

Isakhanova, Z.S. The role of grammar in learning english language. The Eurasian Science Journal. Uzbekistan, 2018. Vol. 7, No. 4. P. 151–169.

Ivanov, I. В. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine. Dynamics of the development of world science: abstracts of the 6th International scientific and practical conference., Vancouver, 19-21 February 2020. Canada: Perfect Publishing, 2020. P. 21-27.

Kandel, E. E. Study Guide for Principles of Neural Science. New York: McGraw-Hill, 5th Edition, 2013. 466 p.

Moll, L. C. Funds of Knowledge for Teaching: Using a Qualitative Approach to Connect Homes and Classrooms. Theory Into Practice. 1992. Vol. XXXI. P. 132–141.

Oomen‐Welke. Sprachunterricht spracheubergreifend – (wie) geht das praktisch, und hat es Effekte? Fremdsprachenlernen: Kompetenzen, standards, aufgaben, evaluation. Teubingen: Narr, 2006. P. 303–320.

Walter, C. Time to stop avoiding grammar rules: materials of a lecture on applied linguistics at the University of Oxford. The Gardian. 2021. URL: https://www.theguardian.com/education/2012/sep/18/teach-grammar-rules (дата звернення: 03.10.2022).

Chapter 2.4.

Bagasheva Alexandra. Paradigmaticity in Compounding. Pages: 21–48 /

Paradigmatic Relations in Word Formation. Jesús Fernández-Domínguez, Alexandra Bagasheva y Cristina Lara Clares (eds.) Ed.: Brill, 2020.

Perrault, S. J. Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary. 2008. Retrieved from https://www.learnersdictionary.com/

Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). М.: Просвещение, 1966. 305 с.

Гейгер Р. М. Единицы словообразовательной системы и типы языковых отношений в словообразовательном гнезде // Актуальные проблемы русского словообразования: мат-лы науч. конф. Самарканд, 1987. С. 305–309.

Катагощина Н. А. Как образуются слова во французском языке. М.: Ком Книга, 2006. 112 с.6. Пономаренко С. C. Сучасна українська мова : Морфеміка. Дериватологія. Морфонологія : навчальний посібник /відп. ред. О. В. Крутоголова. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 300 с.

Селиванова, Е. А. Когнитивная ономасиология. Киев: Издательство украинского фитосоциологического центра, 2000. 248 с.

Соболева П. А. Аппликативная граматика и моделирование словообразования. М., 1970.

Хомский Н. Синтаксические структуры. Новое в зарубежной лингвистике, вып. V. М., 1962.

Шаумян, С. К., Соболева, П. А. Основания порождающей грамматики русcкого языка. Введение в генотипические структуры. Москва: Наука, 1968.

Шепель Ю. А. Словообразовательный ряд в системе словообразования. Днепропетровск: Наука и образование, 2006.

Шепель Ю. А. Различие в структуре словообразовательных рядов и гнезд, их функции. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24 (63). № 4.Часть 2. Симферополь. 2011. С.72–80.

Шепель Ю. А. Словообразовательный ряд как объект изучения лексического состава языка. Філологічні студії. Вип. 6. Ч. 2. 2011. С.129-136

Шепель Ю. Адъективные словообразовательные ряды русского языка.Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики. Днепропетровск: Белая Е. А., 2013

Шепель Ю. О конфиксальном образовании и конфиксальных словообразовательных рядах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія. №22. 2016.

https://www.collinsdictionary.com/

Chapter 2.5.

Atonement. https://en.wikipedia.org/wiki/Atonement_(2007_film)

Atonement. Movie. https://ww1.123moviesfree.net/movie/atonement-5362/watching.html

Eco U. Experience in translation. University of Toronto Press, 2000, 112 p.

Jakobson R. On Linguistic Aspects of Translation, in Brower, (ed.), On Translation, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959. Рp. 232-239.

McEwan Ian. Atonement. Jonathan Cape, 2001, 371 p.

Metafiction. Oxford Research Encyclopedia of Literature. https://oxfordre.com/literature

Metz C. Film Language: A Semiotics of the Cinema. New York, Oxford university Press, 1974. 268 p.

Naremore. Film Adaptation. New Brunswick: Rutgers Univ. Press. 2000.

Perdikaki K. Towards a model for the study of film adaptation as intersemiotic translation. Intralinea. https://www.academia.edu/35334562/Towards_a_ model_for_the_study_of_film_adaptation_as_intersemiotic_translation

Torop P. The Ideological aspect of intersemiotic translation and montage. Sign System. Studies. 41(2/3). 2013, 241-265. https://doi.org/10.12697/SSS.2013.41.2-3.07

Екранізація. Енциклопедія сучасної України. https://esu.com.ua/

Линтвар О. М. Лінгвостилістичні засоби вираження ідіостилю В. М. Теккерея в оригіналі і перекладі (на матеріалі тексту роману «Ярмарок суєти» та його екранізації). Дис. …канд. філ. наук. Одеса, 2015

Мак`юен Іен. Спокута. Роман. Переклад з англійської Виктора Дмитрука. Львів, Кальварія, 2008, 344 с.

Спокута. Фільм. https://uakino.club/filmy/militaries/611-spokuta.html

Chapter 2.6.

Сноу Ч.П. Диккенс В Тайна Чарльза Диккенса: Библиографические разыскания. М. : Антология, 1999

Brook G. L. The Language of Dickens. London: Andre Deutsch, 1970.

Çakir, Hasan. “Dickens and his Memorable Characterization.” 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics May 5-7 2011 Sarajevo, pp. 565–73, www.core.ac.uk/download/pdf/153446833.pdf.

Chesterton, G. K. “Chesterton on Dickens.” The Collected Works of G. K. Chesterton, vol. XV. Intro. by Alzina Stone Dale, San Francisco: 1986.

De Haan, Pieter. “More on the language of dialogue in fiction.” ICAME JOURNAL, 20, 1996, pp. 23–40.

Egbert, J. “Style in nineteenth century fiction: A Multi-Dimensional analysis.” Scientific Study of Literature, 2 (2), 2012, pp. 167–98, https://doi.org/10.1075/ssol.2.2.01egb.

Egbert, Jesse, and Mahlberg, Michaele. “Fiction – one register or two? Speech and narration in novels”. Register Studies, vol. 2, issue 1, Apr. 2020, pp. 72–101, https://doi.org/10.1075/rs.19006.egb.

Golding, Robert. Idiolects in Dickens. London: Macmillan, 1985.

Luu, Chi. “Charles Dickens and the Linguistic Art of the Minor Character.” Lingua Obscura, 4 May 2016, www.daily.jstor.org/charles-dickens-minor-characters.

McGovern, Kieran. “How did Charles Dickens expand the English language?” Medium, 21 June 2018, www.medium.com/esol-extras/how-did-charles-dickens-change-the-english-language-570ddbfc3567.

Page, Norman. “Convention and Consistency in Dickens’s Cockney Dialect”. English Studies, 51, 1970, pp. 339–44.

Ruano San Segundo, Pablo. “A corpus-stylistic approach to Dickens’ use of speech verbs: Beyond mere reporting”. Language and Literature, vol. 25 (2), 2016, pp. 113–129, https://doi.org/10.1177/0963947016631859.

Soto Vázquez, Adolfo Luis. “Charles Dickens Makes Fun of Idiolects in Martin Chuzzlewit.” Revista Alicantina de Estudios Ingleses, no. 18, Nov. 2005, pp. 261– 73.

Stewart, G. “Dickens and language.” The Cambridge Companion to Charles Dickens, Cambridge: Cambridge University Press 2001, pp. 136–51, https://doi.org/10.1017/CCOL0521660165.011.

Sucksmith, Harvey Peter. The Narrative Art of Charles Dickens. Oxford: The Clarendon Press, 1970.

Tyler, Daniel. “Dickens’s Language.” The Oxford Handbook of Charles Dickens. Edited by John Jordan, Robert L. Patten, and Catherine Waters, 2018, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198743415.013.43.

Sociocultural and Philological Paradigms of Contemporary Linguistic Education

Published

March 1, 2023

Categories

Details about the available publication format: Full text

Full text

ISBN-13 (15)

978-3-949059-69-8